Vytvorte vstupnú stránku, ktorá vám prinesie konverzie

Inzercia vášho produktu prostredníctvom Google Ads sa nekončí napísaním dobrého textu reklamy a jej správnym nacielením. Budovanie dojmu a rozhodovanie sa zákazníka pokračuje po kliknutí na reklamu a vstupom na stránku, na ktorú reklama odkazuje. Táto vstupná stránka, ktorá nie je nutne hlavnou stránkou, je častokrát prvou skúsenosťou, ktorú má používateľ s vašim biznisom. Vstupná