Bad words a zakázané slová v Google Ads

Aký je rozdiel medzi „Bad words“ a „Zakázanými slovami“

Pojmy Bad words a Zakázané slová sa často v kontexte Google Ads zamieňajú, ale existujú jemné rozdiely v ich interpretácii a aplikácii:

Bad Words:

Tento termín je vo všeobecnosti viac hovorový a môže sa vzťahovať na širokú škálu jazyka, ktorý by mohol byť považovaný za nevhodný, urážlivý alebo neprofesionálny v kontexte reklamy. Bad words môžu zahŕňať vulgarizmy, hrubé výrazy, slang s negatívnymi konotáciami a akýkoľvek jazyk, ktorý by mohol potenciálne uraziť alebo odradiť časť publika. Avšak definícia toho, čo predstavuje Bad word, môže byť subjektívna a líši sa na základe kultúrnych noriem, cieľového publika a kontextu.

Zakázané slová:

Tento termín je špecifickejší a odkazuje na jazyk výslovne zakázaný podľa pravidiel Google Ads. Zakázané slová v Google Ads zahŕňajú jazyk, ktorý spadá do kategórií ako vyjadrenie nenávisti, vulgarizmy, obsah pre dospelých a diskriminačný jazyk. Sú to slová a frázy, ktoré Google určil ako nevhodné pre reklamy na jeho platforme, bez ohľadu na kontext. Použitie takéhoto jazyka môže viesť k neschváleniu reklamy alebo iným sankciám.

Nájsť konkrétne Bad words alebo nevhodný jazyk vo vašom účte Google Ads vyžaduje preskúmanie vašich kampaní, reklamných skupín a jednotlivých reklám.

Kľúčové rozdiely:

  • Bad words môžu mať širší, viac subjektívny rozsah, zatiaľ čo Zakázané slová sú špecificky vymedzené pravidlami Google.

  • Google aktívne presadzuje svoje pravidlá proti Zakázaným slovám, čo vedie k neschváleniu reklamy. Naopak Bad words, ktoré neporušujú konkrétne pravidlá, nemusia mať za následok priamu akciu, ale môžu negatívne ovplyvniť výkon reklamy tým, že odradia používateľov alebo poškodia vnímanie značky.

  • V niektorých prípadoch by však mohlo byť Bad word považované za prijateľné, napríklad v medicínskom alebo vzdelávacom kontexte. Avšak Zakázané slová sú všeobecne zakázané v akomkoľvek kontexte na Google Ads.

Porozumenie týmto rozdielom je dôležité pre inzerentov, aby mohli vytvoriť efektívny reklamný obsah, ktorý rezonuje s ich publikom, bez porušenia reklamných pravidiel Google.

Ako riešiť Bad words v Google Ads

Riešenie Bad words alebo nevhodného jazyka v Google Ads je dôležité pre udržanie súladu s reklamnými pravidlami Google a zabezpečenie efektívnosti vašich reklamných kampaní. Tu je postupný prístup, ako riešiť takéto problémy:

1. Spoznajte pravidlá Google Ads: Oboznámte sa s reklamnými pravidlami Google, najmä s tými, ktoré súvisia so zakázaným obsahom a jazykom. Google Ads zakazuje používanie urážlivého alebo nevhodného jazyka, vrátane nenávisti, vulgarizmov a obsahu pre dospelých.

2. Preskúmajte obsah vašich reklám: Preskúmajte všetky prvky vašich reklám, vrátane nadpisov, popisov, zobrazovaných URL adries a akýchkoľvek rozšírení, ktoré by moholi byť považované za nevhodné alebo urážlivé.

3. Skontrolujte stav reklám kvôli zamietnutiam: Vo vašom účte Google Ads vyhľadajte všetky reklamy, ktoré boli zamietnuté. Google zvyčajne poskytne dôvod zamietnutia, ktorý môže pomôcť identifikovať problémový obsah.

4. Upravte vaše reklamy: Ak nájdete nevhodný štýl, prepracujte text vašej reklamy, aby ste odstránili alebo nahradili tieto slová. Uistite sa, že váš upravený jazyk je jasný, profesionálny a zodpovedá zamýšľanej správe vašej reklamy.

5. Správne využite kontext: Niekedy môžu byť určité slová povolené v špecifickom kontexte, ako je napríklad medicínsky alebo vzdelávací obsah. Uistite sa, že použitie akýchkoľvek potenciálne citlivých slov je kontextuálne vhodné a súvisí s produktom alebo službou, ktorú reklamujete.

6. Opätovne predložte reklamy na posúdenie: Po vykonaní zmien opätovne predložte vaše reklamy na preskúmanie. Google znova zhodnotí revidované reklamy, aby zistil, či teraz spĺňajú pravidlá.

7. Monitorujte výkon reklám po revízii: Keď budú vaše reklamy schválené, monitorujte ich výkon, aby ste sa uistili, že zmeny nemali negatívny dopad na ich efektívnosť.

8. Vzdelávajte seba a členov tímu: Ak pracujete s tímom, uistite sa, že každý zapojený do tvorby reklám je oboznámený s pravidlami Google Ads. Pravidelné školenia a aktualizácie môžu pomôcť predchádzať budúcim problémom.

9. Držte krok so zmenami pravidiel: Google pravidelne aktualizuje svoje pravidlá. Udržujte si informovanosť o týchto zmenách, aby ste zabezpečili trvalý súlad.

10. Obráťte sa na PPC špecialistov: Ak si nie ste istí, ako upraviť obsah vašej reklamy alebo ak neustále čelíte zamietaniu, obráte sa PPC špecialistov alebo marketingovú agentúru ktorá sa zaoberá Performance marketingom.

Pamätajte, že dodržiavanie pravidiel Google Ads je kľúčové pre úspech vašich kampaní. Pravidelné kontrolovanie a aktualizovanie obsahu vašich reklám je najlepšou cestou ako predchádzať porušeniam pravidiel a zamietnutiam.

Ako sa vysporiadať so Zakázanými slovami v Google Ads

Na nájdenie Zakázaných slov alebo fráz vo vašom účte Google Ads budete musieť vykonať manuálnu kontrolu obsahu vašich reklám, pretože Google neposkytuje špecifický nástroj na priame identifikovanie zakázaných slov. Postupujte nasledovne:

1. Preskúmajte obsah reklám: Skontrolujte text vašich reklám, vrátane nadpisov, popisov a akýchkoľvek rozšírení. Hľadajte slová, ktoré by mohli byť považované za nevhodné alebo nezodpovedajúce pravidlám Google Ads.

2. Skontrolujte stav reklám: V rozhraní Google Ads preskúmajte stav každej reklamy. Reklamy obsahujúce zakázané slová môžu byť označené ako „Neschválené“. Google uvedie dôvod neschválenia, ktorý vás môže nasmerovať k problematickému obsahu.

3. Preskúmajte kľúčové slová: Skontrolujte si vaše zoznamy kľúčových slov, vrátane negatívnych kľúčových slov, aby ste sa uistili, že neobsahujú zakázané slová. Niekedy môže byť slovo, ktoré sa zdá byť neškodné, vnímané inak, ako to „vníma“ Google.

4. Vstupné stránky (Landing pages): Google Ads kontroluje nielen obsah reklám, ale aj obsah vstupných stránok. Uistite sa, že vaše pristávacie stránky neobsahujú obsah porušujúci pravidlá Google.

5. Použite funkciu vyhľadávania: Vo vašom účte Google Ads použite funkciu vyhľadávania na hľadanie konkrétnych výrazov, ktoré by mohli byť problémové. Takto môžete rýchlejšie identifikovať prípadné problémy vo väčších účtoch.

6. Preskúmajte pravidlá Google: Ak je reklama neschválená, preskúmajte špecifické detaily pravidiel poskytnutých Google. Toto vám môže poskytnúť prehľad o tom, aké typy slov alebo obsahu nie sú povolené.

7. Pravidelné monitorovanie: Pravidelne monitorujte svoje reklamy na akékoľvek zmeny stavu a rýchlo riešte akékoľvek problémy. Pravidlá a presadzovanie Google sa môžu meniť, čo ovplyvňuje stav vašich reklám.

8. Kontrola pravidiel Google: Pravidelne sledujte usmernenia pravidiel Google Ads, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, aké typy obsahu sú považované za zakázané.

Pamätajte, že kvôli nuanciám jazyka a kontextu, čo by mohlo byť považované za zakázané slovo v jednom kontexte, by mohlo byť prijateľné v inom. Vždy zvážte celkový kontext vašej reklamy pri preskúmavaní vášho obsahu.

Záver

Vysporiadanie sa s Bad words a Zakázanými slovami môže byť často časovo náročné. A to z toho dôvodu, že samotný Google Ads neposkytuje žiadne nástroje alebo funkciu na identifikáciu týchto fráz a väčšinou musia byť problémy opravené ručne.

Existuje ale riešenie tohto problému a ľahko ho nájdete priamo v našom nástroji BlueWinston. BlueWinston má automatickú funkciu na identifikáciu Bad words s ktorou ich môžete rýchlo nájsť a opraviť.

Ako jednoducho opraviť všetky Bad words v BlueWinston?

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre BlueWinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a inteligentných kampaní v Nákupoch vo Vyhľadávaní Google.